Aantoonbare resultaten

Dat is wat wij jou en je team garanderen! Als je wilt, laten we ons daar ook op afrekenen.

 

We laten met vijf klantcases uit de praktijk zien wat Burokwadraat voor
je kan doen:

 

 

Klantcases

ERP Software Leverancier

Uitdaging

De organisatie verloor steeds meer contractomzet. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat klanten na 7 jaar hun contract konden opzeggen. Dit deden veel klanten dan ook, onder andere door een negatieve NPS-score (klanttevredenheid). 

Stabiele en aanvullende omzet van deze klanten ging verloren. Ook de instroom van nieuwe klanten nam af. Het beoogde rendement werd niet meer behaald en er was meer geld nodig voor het werven van nieuwe klanten.

 

 

Oplossing

De oorspronkelijke waardestrategie was Product Leadership. Maar dit leverde verkeerde cijfers en niet lovende klant- en medewerkerfeedback op. 

 

Met de GRIP® Index werd inzichtelijk dat verantwoordelijkheden voor gedrag en doelen slecht georganiseerd waren. Het vertoonde expertgedrag zat een succesvolle bedrijfsvoering in de weg. 

 

Op grond van de toekomstgerichte business case stemde de grootaandeelhouder in met de overstap naar een andere waardestrategie, namelijk Customer Intimacy. 

 

Samen met Burokwadraat is deze nieuwe waardestrategie concreet gemaakt. Vanuit vernieuwde kernwaarden en kraakheldere doelen is de aansturing vernieuwd. Verantwoordelijkheden voor gedrag en doelen zijn belegd, aanvaard en genomen. 

 

 

Resultaten

Na 2,5 jaar ondersteuning vanuit Burokwadraat en een serie interventies op team-, thema- en individueel niveau is de oorspronkelijke business case gerealiseerd. 

 

Medewerkers werken nu vanuit een volstrekt vernieuwde mindset en een heldere visie, missie en focus succesvol en resultaatgericht samen. 

 

De belangrijkste resultaten in het kort:

 • Meer rendement

 • 45% minder Customer Support personeel

 • Een instroom van nieuwe klanten

Halffabricaten leverancier olie en gas

Uitdaging

De organisatie stapte in 2003 met een nieuw productidee in een ware nichemarkt. In 2019 deed de onderneming zaken met 34 landen via tientallen klanten en met krap 200 man personeel.

 

Het product en de sales daarvan waren een groot succes, maar was de onderneming in termen van volwassenheid meegegroeid? Eigenlijk niet. Het piepte en kraakte en de beoogde resultaten kwamen steeds moeizamer tot stand. De cijfers lieten het zien: lage medewerkerstevredenheid, hoog verloop, knellende marges, krappe liquiditeit en teruglopend rendement.  

 

De onderneming was inmiddels voor de volle 100% gekocht door een Amerikaanse, beursgenoteerde speler van wereldformaat. De buy-out zou in twee jaar, op nog te realiseren cijfers, worden afgerekend. 

 

 

Oplossing

Het zittend management concludeerde dat een goed gerichte reset noodzakelijk was. De ziel was eruit, ondanks het succesverhaal.

 

Samen met 55% van de medewerkers werden de gewenste kernwaarden en gedragskenmerken ontwikkeld. Vervolgens werden de resultaatverantwoordelijkheden voor de kernwaarden en doelen geformuleerd. Vervolgens moesten die belegd en aanvaard worden door alle medewerkers en leidinggevenden.

 

Na anderhalf jaar samenwerken, op alle niveaus en vanuit het verantwoordelijkheidsprincipe, is er voldoende houvast gecreëerd om de positieve trend door te zetten.

 

 

Resultaten

Het bedrijf was door het eigen succes zijn eigen concurrent geworden. Het kon niet meer groeien. Door de inbreng van de managementfilosofie van GRIP® is het bedrijf nu vitaal en gestaag aan het doorgroeien. Er is een gedeelde visie en missie. Kernwaarden dienen inmiddels als houvast en sociaal kompas.

 

De belangrijkste resultaten in het kort:

 • Meer rendement

 • Een sterke toename in medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid

 • De stijl van aansturing is van directief naar participatief gegaan

 • Een hogere klantwaardering op leverbetrouwbaarheid

 • Een groei in medewerkerstevredenheid van +4 op een schaal van 1 tot 10

Familiebedrijf in de foodsector

Uitdaging

De derde generatie onderneming is in 35 jaar tijd uitgegroeid tot een trendsettend succesverhaal.

Maar als we door dat mooie plaatje heen kijken, zien we een bedrijf dat te afhankelijk is geworden van de dagelijks aanwezige oprichter/eigenaar (de DGA). Het rendement loopt terug en het zittende managementteam past zich te veel aan de DGA aan. 

 

De ondernemer/eigenaar wenst een traject waarin zijn organisatie los van hem komt te staan. Door zijn toenemende leeftijd wil hij namelijk voorsorteren op het kunnen verkopen/overdragen van een stabiele en goed geleide onderneming. Met een stevig rendement en niet afhankelijk van de DGA.  

 

 

Oplossing

Gekozen wordt om de organisatie op basis van het verantwoordelijkheidsprincipe door te ontwikkelen. Heldere doelen daarbij zijn een omzetverhoging van 18% en een rendementsverbetering met factor 2. Beide in 3 jaar tijd.

 

Vanuit een vernieuwde visie en missie worden de kernwaarden en gedragskenmerken herijkt. Net als de doelen waarop gestuurd moet worden, in termen van eind- en operationele verantwoordelijkheden.

 

De aanpak is afgestemd op de werkelijkheid zoals deze leeft bij medewerkers en leidinggevenden. Daarom wordt in teamverband gewerkt aan de professionalisering rondom het bevorderen van eigenaarschap voor gedrag en doelen.

 

 

Resultaten

Inmiddels vormen kernwaarden en kerngedrag een sociaal kompas: hoe gaan we (niet) met elkaar om? De onderneming begint qua functioneren los te komen van de DGA, omdat kraakhelder is voor wat je bij wie (welke verantwoordelijke) moet zijn. Tegen elke verwachting in zijn bovendien geen medewerkers vertrokken of ontslagen. Iedereen is meegegroeid.

 

De belangrijkste resultaten in het kort:

 • Een aantoonbare stijging in omzetmarge

 • Verbetering van de medewerkerstevredenheid

 • Meer verbinding tussen medewerkers en leidinggevenden

Vermogensbeheerder

Uitdaging

Over beheerd vermogen wordt een percentage als beheerfee betaald. En die beheerfee zorgt voor inkomsten van de vermogensbeheerder.

 

Maar die inkomstenbron verdampt als de geparkeerde gelden razendsnel uitstromen. De organisatie vraagt zich af wat er aan de hand is. En belangrijker: waar ligt de oplossing?  

 

Burokwadraat werd gevraagd de oorzaken te analyseren om zo samen het tij te keren.

 

 

Oplossing

De meeste kennis over het weglekken van te beheren vermogens bleek niet in de directiekamer te zitten. Wel bij het klantcontactpersoneel. Die medewerkers waren resultaatverantwoordelijk gemaakt voor vriendelijk en efficiënt werken. Vanuit het credo: One call does it all! 

 

Maar de focus op efficiënte processen schoot het doel voorbij. Klantbehoud en klantontwikkeling waren, tegen de kernwaarden in, volledig op de achtergrond geraakt.

 

Vanuit het verantwoordelijkheidsprincipe is eerst inzichtelijk gemaakt waar de sturing op gedrag en doelen weglekte. Vervolgens is met de medewerkers en het management gewerkt aan een betere focus op rendement. Per klant.

 

 

Resultaten

Er ontstond een kraakheldere visie. Medewerkers raakten daarvan zo enthousiast, dat er nu een compleet vernieuwde verantwoordelijkheidsverdeling en een aangepaste werkwijze zijn doorgevoerd. 

 

De belangrijkste resultaten in het kort: 

 • Beheerde vermogens staan nu gemiddeld 6,7 jaar in beheer (t.o.v. 3,7 jaar in 2011)

 • De instroom van nieuwe vermogens is meer dan progressief toegenomen

 • Het verloop in medewerkers is met 65% afgenomen

 • De NPS-score (klanttevredenheid) staat op 8,7


Zorgstichting verpleeghuiszorg

Uitdaging

De verpleeghuiszorg moet van aanbod- naar cliënt-gestuurd. Dat is een enorme draai binnen een sector waar de autonomie van cliënten en medewerkers in de praktijk in conflict komt met de na te leven protocollen. De bestuurlijke visie was, in de kern, dat de eigen regie bevordert moest worden. Met als uiteindelijk doel een aantoonbare stijging in het welbevinden van cliënten en medewerkers.

 

Daarnaast was er ook nog een uitdaging op de arbeidsmarkt, waar de jongere generatie niet of onder andere voorwaarden wenst in te stromen.

 

 

Oplossing

Op grond van de zelfdeterminatietheorie, die uitgaat van de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens, is door Burokwadraat samen met de organisatie een aanpak ontwikkeld. In de kern hanteren we binnen deze aanpak het verantwoordelijkheidsprincipe. Voor kernwaarden, gedrag én doelen.

 

Omdat mensen alleen zichzelf kunnen veranderen, is de regie voor het prettig en effectief uitvoeren van de werkzaamheden juist bij de medewerkers neergelegd. Met inachtneming van verplichte regelgeving, bedenken en organiseren de mensen nu hun eigen werkplezier.   

 

 

Resultaten

Het gaat in de vernieuwde werkomgeving niet om geld. Wel om het bevorderen van het welzijn van cliënten en medewerkers. En dat kan alleen maar vanuit het hart komen. De grootste verandering is daarbij niet voor de medewerkers, maar voor leidinggevenden en toezichthouders. Voor iedereen geldt nu dat verantwoordelijkheden voor gedrag en doelen belegd, aanvaard, genomen en verantwoord worden. 

 

De belangrijkste resultaten in het kort:

 
 • Meer werkplezier

 • Aanzienlijk minder ruis in de communicatie omdat verantwoordelijkheden duidelijk zijn 

 • Regelmatige metingen van zelfdeterminatie en kernwaardengedrag fungeren als kompas

Klantervaringen

"Wonderlijk hoeveel menselijke energie er, onder de deskundige regie van Martien, bij ons team vrij kwam toen wij het verantwoordelijkheidsbewustzijn écht bespreekbaar en concreet vertaald wisten te krijgen.

Focus vanuit zowel gemeenschappelijk opgestelde waarden en normen (kernwaarden) als kraakheldere doelen en verantwoordelijkheden bracht het gewenste gedrag en liet ons menselijk potentieel ontvouwen."
Burokwadraat Testimonials Reviews Beoordelingen
Bryan Hoogkamer
Director @ Belarto
"Albert van Burokwadraat weet erg goed de balans te houden tussen zakelijkheid en mensgerichtheid.

Bij ons heeft hij zich naar volle tevredenheid ingezet om management en medewerkers samen te laten reflecteren op zelfstandigheid, inzetbaarheid en vitaliteit in het werk.

Onvermijdelijk bij het omvormen van 'non-profit instelling' tot een 'not-for-profit serviceorganisatie'."

Dennis Roobeek
Manager Bedrijfsvoering @ St. Inovum
"Om duurzaam succesvol te zijn heb je rood (mens) & blauw (borging) écht beide nodig in verandertrajecten.

Hoe 'verantwoordelijk gedrag te professionaliseren en borgen' is een verrijking voor elke professional.

De aanpak van Burokwadraat is krachtig én betekenisvol. Heerlijk om mee samen te werken."


Marcus Bergman
Managing Partner @ Master Black Belt

Wij werk(t)en voor:

WAAROM BUROKWADRAAT?

Eigenaarschap

Uw medewerkers en leidinggevenden aanvaarden en nemen resultaatverantwoordelijkheid

Groei & werkplezier

Mensen (h)erkennen hun eigen ruimte en ontvouwen hun potentieel

Gepland scoren

Doelen worden op streefnorm en streefdatum gerealiseerd

Fit for the future

Elkaar aanspreken is veilig en normaal

Kompas

Er wordt gehandeld vanuit heldere kernwaarden, doelen en verantwoordelijkheden

Intrinsieke motivatie

Authenticiteit en co-creëren worden gestimuleerd

Kwadraatdenken

Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk potentieel binnen jouw team vele malen groter is dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. 

 

Je moet dat potentieel alleen wel op de juiste manier activeren. 

 

Dat doe je niet door eenzijdig te sturen op prestatieverhoging of cultuurverandering, maar door het als één geheel aan te pakken. 

 

Er is namelijk een onlosmakelijke samenhang tussen gedrag en doelen. 

 

Alleen een integrale benadering leidt tot beter presteren en gepland resultaat behalen.

 

Wij noemen dat kwadraatdenken.

IK ZOEK...

ondersteuning


bij veranderingsprocessen in mijn organisatie.

IK WIL...

commitment


en betrokkenheid van medewerkers, supervisors en (middle) management.

IK GA VOOR...

resultaat


in de vorm van tevreden mensen en een aantoonbaar hogere omzet en winst.